Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

DOKUMENTACJA

Posiadając bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji księgowo-finansowej.
 
Możemy dla Państwa sporządzić:

• politykę rachunkowości (zakładowy plan kont) – dokumentacja wymagana przez ustawę o rachunkowości zawierająca opis stosowanych w firmie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyniku finansowego. W naszej ofercie sporządzamy zarówno wersje skrócone dla mniejszych przedsiębiorstw oraz pełne opracowania zawierające typowe w jednostce księgowania na poszczególnych kontach. 

• dokumentację cen transferowych – dokumentacja zawarta w ustawach podatkowych (od osób prawnych i fizycznych) dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi – dotyczy to zarówno powiązań personalnych jak i kapitałowych. Podatnik dokonujący takich transakcji zobowiązany jest do okazania takiej dokumentacji przed organami skarbowymi podczas kontroli. O konieczności posiadania takiej dokumentacji obligatoryjnie należy informować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Brak takiej dokumentacji, w przypadku zakwestionowania cen, skutkuje podwyższoną  do 50% stawką podatkową. 

• schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie – dokument nie wymagany przepisami stanowiący element ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. Sporządzenie takiej dokumentacji umożliwia przypisanie konkretnych obowiązków do poszczególnych osób/komórek w przedsiębiorstwie, usprawnia działanie w wypadku nieobecności pracowników, nadaje procedurom formę pisemną co umożliwia wyciąganie konsekwencji wobec osób ich nie stosujących oraz usprawnia obieg informacji w firmie. 

• regulamin ZFŚS -  zgodnie z ustawą przedsiębiorcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą posiadać regulamin opisujący sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu. 

• regulamin pracy – przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 pracowników, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu pracy zawierającego prawa i obowiązki pracowników związane z porządkiem i organizacją pracy.

• regulamin wynagradzania - przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 pracowników, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu wynagradzania określającego warunki wynagradzania pracowników za ich pracę oraz przyznawania im świadczeń związanych z pracą.

• opis procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy firmy przyjmujące w gotówce płatności powyżej 15.000€, podmioty prowadzące księgi rachunkowe, biegli rewidenci, notariusze, prawnicy, banki, ubezpieczyciele, kantory i wiele innych instytucji finansowych jest zobligowana posiadać pisemne procedury zapewniające bezpieczeństwo finansowe i przeciwdziałające niekontrolowanym przepływom gotówkowym.