Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Aplikant: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego - Zielona Góra

Aplikant: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego - Świebodzin


    Ogłoszenie nr: 147164
    Data ukazania się ogłoszenia: 06 listopada 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

    Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    młodszy kontroler transportu drogowego

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.
Miejsce wykonywania pracy:

    Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
    Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.
    Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
    Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

    wykształcenie: średnie
    pozostałe wymagania niezbędne:
        wykształcenie: co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
        posiadanie obywatelstwa polskiego,
        posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
        prawo jazdy co najmniej kat. B,
        ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs ukończone do 22 lipca 2013 r.),
        posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,
        złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MT,BiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,
        znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);
        znajomość: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP,
        wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno-politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej.

wymagania dodatkowe:

    znajomość jednego z języków urzędowych UE lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
    umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
    prawo jazdy kategorii A,
    umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
    samodzielność; dążenie do rezultatów,
    myślenie analityczne,
    gotowość do uczenia się,
    umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
    umiejętność organizacji pracy własnej,
    doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,
    oświadczenie kandydata o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie,
    kopia prawa jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
    kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

16-11-2012
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.
Inne informacje:

·Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert
w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl
·Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.witd.gorzow.pl
·Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
·Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
·Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 95/7255107

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

 

………………………………                                                                        …………..……………..

(Imię i nazwisko)                                                                                             (miejscowość i data)

 

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że:

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji,

– nie byłam / nie byłem karana(y) za przestępstwo umyślne,

– posiadam obywatelstwo polskie.
 

Dodano: 17.08.2012
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

    Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansowych w Wydziale Finansowo-Księgowym

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.
Miejsce wykonywania pracy:

    Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    dekretowanie i księgowanie dokumentów z zakresu wydatków i dochodów WITD w układzie podstawowym i zadaniowym
    przygotowywanie danych z ewidencji księgowej do sporządzania sprawozdań finansowych
    obsługa bankowości elektronicznej
    obsługa systemu ITD support w zakresie wymaganym na tym stanowisku
    ewidencjonowanie i analizowanie zapłaty kar z tytułu wystawionych decyzji
    wystawianie dla dłużników tytułów egzekucyjnych
    prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi w zakresie wszczętych egzekucji

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie WITD Gorzów Wlkp.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy - komputer
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- bariery architektoniczne
- naturalne i sztuczne oświetlenie
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe ekonomiczne
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
    pozostałe wymagania niezbędne:
        posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
        znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
        znajomość ustawy o służbie cywilnej,
        posiadanie obywatelstwa polskiego,
        dobra znajomość w zakresie księgowości budżetowej ,Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
        umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

wymagania dodatkowe

    umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopie świadectw pracy,
    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

27-08-2012
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Teatralna 30
66-400 Gorzów Wlkp.
Inne informacje:

Etat uzyskany w wyniku przesunięcia wakującego etatu inspektora transportu drogowego do Wydz. FK. Umowa o pracę zostanie zawarta do czasu ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora transportu drogowego.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji, zostanie zamieszczona w terminie 5 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim (www.bip.witd.gorzow.pl).
List motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

_______________________________________________

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarka

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    Przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję bieżącą wpływającą, oraz wysyła pocztę wychodzącą z WITD,
    Dba o właściwy obieg dokumentów,
    Prowadzi terminarz spotkań LWITD i Z-cy LWITD,
    Przygotowuje do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone na stanowisku,
    Kieruje interesantów, zgłaszających się osobiście lub telefonicznie, do właściwych wydziałów WITD,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

N i e z b ę d n e

    Wykształcenie: co najmniej średnie
    Pozostałe wymagania niezbędne:
    Wysoka kultura osobista;
    Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
    Umiejętność pracy w zespole;
    Komunikatywność i otwartość w kontaktach interpersonalnych;
    Sumienność i odpowiedzialność;
    Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    Życiorys i list motywacyjny,
    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    Oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    Kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów: 28 maja 2012 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WITD)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie

będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

___________________________________

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

W GORZOWIE WLKP.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko operatora urządzeń elektronicznych

liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

● prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników WITD

   w składniki umundurowania i odzież roboczą,

● prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań kontrolnych przez WITD,

● prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem WITD w materiały biurowe,

● nadzór nad sprzętem ( urządzenia do kontroli nacisków na osie oraz kontroli

   masy całkowitej, przymiary długościowe, pomiary wysokościowe ), dokumentacją

   związaną z urządzeniami pomiarowymi ( świadectwa legalizacji urządzeń

   pomiarowych ) oraz nad innym sprzętem znajdującym się na wyposażeniu WITD.

 

Wymagania konieczne:

● wykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem dojrzałości,

           ● umiejętność biegłej obsługi komputera, środowiska Windows,

               znajomość aplikacji pakietu MS Office,

● obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:  

           ● komunikatywność,

           ● umiejętność pracy w zespole,

● samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,

● otwartość na podnoszenie kwalifikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

● życiorys i list motywacyjny,

● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

   osobowych do celów rekrutacji,

● oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

● oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne

   przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

● kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub

   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

● kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Miejsce wykonywania pracy:

            Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Teatralna 3066-400 Gorzów Wlkp.

Termin składania dokumentów:

● 23.03.2012 r.

Liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu. Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej Oferty przesłane droga elektroniczną lub faksem, otrzymane po terminie, lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

____________________________________________________

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszy kontroler transportu drogowego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

66-40 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30

Miejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wlkp. i teren województwa lubuskiego

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    aplikant jest uczestnikiem kursu specjalistycznego II stopnia i obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu. Celem kursu jest przygotowanie aplikanta do właściwego wykonywania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
    podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej i prowadzenie postępowań administracyjny

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego II stopnia, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego - praca biurowa oraz praca w terenie – uczestniczenie w kontrolach drogowych. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

    wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
    pozostałe wymagania niezbędne:

    posiadanie obywatelstwa polskiego
    posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
    prawo jazdy co najmniej kat. B
    wiek 25 lat (ukończone 31 października 2012 r. )
    posiadanie wymaganego stanu zdrowia
    znajomość: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o ruchu drogowym oraz Konstytucji RP
    wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno-politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej

wymagania dodatkowe

    znajomość jednego z języków urzędowych UE lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
    umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
    prawo jazdy kategorii A
    umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
    samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
    myślenie analityczne
    gotowość do uczenia się
    dążenie do rezultatów
    umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
    doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie kandydata o niekaraniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopia prawa jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
    kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

16-03-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Teatralna 30

66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert na stronie: www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.bip.witd.gorzow.pl oraz www.witd.gorzow.pl Oferty przesłane drogą elektroniczną, faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora. Osoby, u których nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do pracy zostaną skierowane na kurs specjalistyczny II stopnia organizowany przez GITD. Dod. inf. pod nr tel. 95 7255 107.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.