Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACHU ŁĄCZNIKA, OCIEPLENIE ELEWACJI ŁĄCZNIKA,

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagany opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załacznikami.
     Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do BIP w dniu 8 września 2020r. nr 582323-N-2020.
________________________________________
1.    Termin wykonania zamówienia: 90 dni  od podpisania umowy.
2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej załącznik.
3.    Oferty należy składać do dnia: 15 września 2020r. do godz. 10: 00 w siedzibie Zamawiającego.
4.    Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
5.    Kryteria oceny ofert  60% cena + 40% gwarancja.
6.    Wadium nie będzie pobierane.
7.    Termin związania ofertą 30 dni.
8.    Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
45262690-4.
9.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
•    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
•    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
10.    Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.


Załączniki: specyfikacja wraz z załącznikami (1-16) - dostępne na stronie BIP WITD w Gorzowie Wlkp.:

Upublicznienie informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACHU ŁĄCZNIKA, OCIEPLENIE ELEWACJI ŁĄCZNIKA, WYMIANA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I ODGROMOWEJ

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, zapisów SIWZ, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. upublicznia informacje z otwarcia ofert. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 200.000,00PLN brutto (162.602,00PLN netto).W postępowaniu złożono cztery oferty:
1.    Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy RED HOUSE- Grzegorz Baczyński, 29-100 Włoszczowa, ul. Zielona 3, cena – 297.660,00PLN, gwarancja – 36 miesięcy.
2.    UB SZAŁATA Sp. z o. o., 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/7, cena – 159.000,00PLN, gwarancja 36 miesięcy.
3.    Zakład Budowlany MEDBUD s.c., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Okrzei 27, cena – 159.000,00PLN, gwarancja 36 miesięcy.
4.    Zakład Remontowo Budowlany ZRB SOWBUD Henryk Sowiak, Pielice 5, 66-500 Strzelce Krajeńskie, cena – 260.633.42PLN, gwarancja – brak. 

http://bip.witd.gorzow.pl/?mod=news&cID=172

 


wróć