Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymagany opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz            z załącznikami. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do BIP w dniu 9 listopada 2020r. nr 608186-N-2020.
________________________________________
1.    Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2020r.
2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej załącznik.
3.    Oferty należy składać do dnia: 23 listopada 2020r. do godz. 10: 00 w siedzibie Zamawiającego.
4.    Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
5.    Kryteria oceny ofert  60% cena + 40% gwarancja.
6.    Wadium nie będzie pobierane.
7.    Termin związania ofertą 30 dni.
8.    Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
45331220-4.
9.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:          w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
•    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
•    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
10.    Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.


Załączniki: specyfikacja wraz z załącznikami (1-12).

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczono na stronie BIP WITD w Gorzowie Wlkp. http://bip.witd.gorzow.pl/?mod=news&cID=173


wróć