Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego określa szczegółową organizację, działanie oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, w tym zakresy działania jego wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy oraz zakresy i obszary działania oddziałów wydziału inspekcji.

§ 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1)Główny Inspektor - Główny Inspektor Transportu Drogowego;

2)Główny Inspektorat - Główny Inspektorat Transportu Drogowego;

3)Wojewoda - Wojewoda Lubuski;

4)Inspektorat - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim;

5)Wojewódzki Inspektor - Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;

6)Pierwszy Zastępca - Pierwszy Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;

7)Drugi Zastępca- Drugi Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;            >

8)Oddział - Oddział Wydziału Inspekcji;

9)Inspekcja - Inspekcja Transportu Drogowego;

10) Inspektorzy - inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim;

11) Regulamin - Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3.1. Siedziba Inspektoratu znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Teatralnej 30.

2. Inspektorat obejmuje swoim obszarem działania teren województwa lubuskiego.

§ 4.1. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego.

2.Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor.

§ 5. Inspektorat działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2)ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

3)rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego;

4)statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

5)niniejszego Regulaminu;

6)odrębnych przepisów.

Rozdział 2
Zadania Inspekcji

§ 6.1. Wojewódzki Inspektor przy pomocy Inspektoratu realizuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem swoich zadań, w szczególności:

1)prowadzenie spraw z zakresu kontroli:

a)dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,

b)dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,

c)przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,

d)przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,

e)przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

f)masy, nacisków osi oraz wymiarów pojazdów,

g)rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego,

h)wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

i)przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2)prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji oraz postanowień administracyjnych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

3)prowadzenie spraw związanych z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania:

a)administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,

b)karnego lub karno-skarbowego,

c)w sprawach o wykroczenia,

d)przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,

e)przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych;

4)sprawowanie nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne;

5)przekazywanie na bieżąco danych dotyczących naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów do centralnej ewidencji naruszeń, której administratorem jest Główny Inspektor;

6)współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzaniem w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora;

7)ewidencjonowanie zawiadomień o wydaniu orzeczeń psychologicznych stwierdzających przeciwwskazania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

8)informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o stwierdzonych przypadkach nieposiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

9)planowanie i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2.Inspekcja współdziała z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji, a w odniesieniu do realizacji zadań kontrolnych z organami samorządu terytorialnego i organizacjami przewoźników drogowych.

3.Inspekcja w oparciu o podpisane porozumienia współpracuje również z innymi instytucjami i służbami.

4.Inspekcja wykonuje zadania w oparciu o opracowane roczne kierunki działania oraz ramowy plan kontroli zatwierdzone przez Głównego Inspektora.


Rozdział 3
Zakresy zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika Inspektoratu oraz Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora

§ 7.1. Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców.

2.Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy:

1)zapewnienie wykonywania zadań Inspekcji na obszarze województwa;

2)organizacja kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego.

3.Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

1)Głównym Inspektorem - za prawidłowe i pełne wykonywanie zadań objętych działaniem Inspektoratu;


2)Wojewodą - za prawidłowe funkcjonowanie Inspektoratu, w tym: organizację jego działalności, wykonywanie budżetu, gospodarowanie powierzonym mieniem oraz prawidłową politykę kadrową i właściwe prowadzenie spraw osobowych.

4.Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu, w tym jego komórek organizacyjnych:

1)Wydziałem Finansowo-Księgowym;

2)Wydziałem Prawnym;

3)samodzielnym stanowiskiem do spraw kadr.

5.Zastępcy wykonują zadania określone w ustalonym dla nich zakresie czynności:

1)Pierwszy Zastępca sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad Wydziałem Inspekcji;

2)Drugi Zastępca sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad:

a)samodzielnym stanowiskiem do spraw administracyjno - technicznych,

b)archiwum zakładowym,

c)pozostałymi pracownikami Inspektoratu;

3)Zastępcy przekazują Wojewódzkiemu Inspektorowi informacje o nadzorowanych przez nich komórkach organizacyjnych.

6.W przypadku niepowołania Drugiego Zastępcy nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 7 ust. 5 pkt 2 regulaminu sprawuje Pierwszy Zastępca.

 


7.Wojewódzki Inspektor przekazuje Wojewodzie informacje o działaniach Inspektoratu.

§ 8. Wojewódzki Inspektor kierując Inspektoratem zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Inspektoratu, warunków jego działania i organizacji pracy poprzez:

1)bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu;

2)opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu Inspekcji i układu wykonawczego do tego budżetu;

3)ustalanie regulaminu pracy Inspektoratu;

4)opracowanie statutu i przedkładanie jego projektu Wojewodzie;

5)ustalanie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu w drodze zarządzenia wewnętrznego;

6)wydawanie aktów prawa wewnętrznego w tym zarządzeń i decyzji organizacyjnych;

7)reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu;

8)nadzór nad gospodarowaniem i ewidencją mienia Inspektoratu;

9)zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Inspektoratu;

10)zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

11)nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Inspektoratu czynności kancelaryjnych oraz postępowaniem z materiałami archiwalnymi Inspektoratu;

12)realizację postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia Inspektoratu;

13)zarządzanie kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie i prowadzenie nadzoru nad jej przebiegiem w Inspektoracie;

14)realizację zadań w zakresie nadzoru nad wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego w ramach właściwości miejscowej;

15)występowanie do Wojewódzkiego Komendanta Policji z wnioskiem o pozwolenie na broń palną na okaziciela oraz o dopuszczenie podległych Inspektorów do posiadania broni palnej i amunicji na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r.

0broni i amunicji;

16)niezwłoczne powiadamianie prokuratora w przypadku stwierdzenia, że użycie broni było niezgodne z obowiązującymi przepisami;

17)wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia, że podjęte czynności przed użyciem broni były niezgodne z obowiązującymi przepisami;

18)organizację należytego przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania bronii amunicji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji;

19)badanie, czy użycie broni palnej lub podjęcie czynności przed jej użyciem było zgodne z obowiązującymi przepisami;

20)zapewnienie terminowego i właściwego planowania i realizowania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

21)zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 9.1. Pierwszy Zastępca podlega Wojewódzkiemu Inspektorowi i w jego imieniu wykonuje obowiązki pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które wykonuje przy pomocy wszystkich wydziałów i komórek organizacyjnych w Inspektoracie.

2.W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań wszystkie jego zadania i obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca, a w razie nieobecności Pierwszego Zastępcy - Drugi Zastępca.

§ 10. Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawczo-doradcze do rozpatrywania określonych spraw dotyczących zagadnień należących do zakresu działania Inspektoratu, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb ich działania.

Rozdział 4
Struktura Organizacyjna Inspektoratu

§ 11.1. Przy nazwach wydziałów oraz nazwach samodzielnych stanowisk stosuje się następujące symbole:

1) Wydział Inspekcji -WI;

2) Wydział Finansowo-Księgowy -   WFK;

3) Wydział Prawny - WP;

4) Samodzielne stanowisko do spraw  administracyjno - technicznych - SAT;

5)Samodzielne stanowisko do spraw   kadr - SK;

6) Archiwum zakładowe - AZ.

 

2.Wydziałem Inspekcji kieruje Naczelnik, który podlega Pierwszemu Zastępcy i jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizację oraz wyniki pracy Wydziału.

3.Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy, który podlega Wojewódzkiemu Inspektorowi i jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizację oraz wyniki pracy Wydziału.

4.Wydziałem Prawnym kieruje Naczelnik, który podlega Wojewódzkiemu Inspektorowi i jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizację oraz wyniki pracy Wydziału.

5.W okresie nieobecności Głównego Księgowego, Naczelnika Wydziału Inspekcji, Naczelnika Wydziału Prawnego lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, zastępstwo pełnią wyznaczeni przez Wojewódzkiego Inspektora pracownicy Inspektoratu.

6.W celu wykonywania zadań kontrolnych Wojewódzki Inspektor może tworzyć w ramach Wydziału Inspekcji stałe lub doraźne zespoły kontrolne. Zespołem kontrolnym kieruje wyznaczony inspektor.


§ 12.1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Inspekcji, na terenie województwa lubuskiego, wyodrębnia się Oddziały Wydziału Inspekcji:
1)    Oddział Wydziału Inspekcji w Gorzowie Wlkp.;
2)    Oddział Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze;
3)    Oddział Wydziału Inspekcji w Słubicach;
4)    Oddział Wydziału Inspekcji w Sulęcinie.
2.    Oddziałem kieruje Kierownik Oddziału.
3.    W okresie nieobecności Kierownika Oddziału lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępstwo pełni inny wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Inspekcji inspektor.

4.    Oddziały Wydziału Inspekcji obejmują następujące zakresy działania:


1)    Oddział Wydziału Inspekcji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi czynności kontrolne na terenie: miasta Gorzowa Wielkopolskiego, powiatu gorzowskiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego;
2)    Oddział Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze prowadzi czynności kontrolne na terenie: miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu wschowskiego, powiatu żarskiego, powiatu żagańskiego i świebodzińskiego;
3)    Oddział Wydziału Inspekcji w Słubicach prowadzi czynności kontrolne na terenie: powiatu słubickiego, powiatu krośnieńskiego;
4)    Oddział Wydziału Inspekcji w Sulęcinie prowadzi czynności kontrolne na terenie powiatu: sulęcińskiego i międzyrzeckiego”.

 

§ 13.1. Wojewódzki Inspektor ustala zakresy czynności dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy, Głównego Księgowego, Naczelnika Wydziału Inspekcji, Naczelnika Wydziału Prawnego, Kierownika Oddziału oraz samodzielnych stanowisk i pozostałych pracowników.

2.Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Naczelnik Wydziału Prawnego opracowują zakresy czynności podległych pracowników.

3.Zakresy czynności winny określać:

1)imię i nazwisko, stanowisko służbowe;

2)zakres zadań obejmujący ogólne obowiązki oraz zadania szczegółowe pracownika;

3)uprawnienia pracownika i zakres jego odpowiedzialności.

 

4.Podpisane przez pracownika zakresy czynności włącza się do akt osobowych pracownika.

5.Wojewódzki Inspektor, Pierwszy Zastępca, Drugi Zastępca, Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Naczelnik Wydziału Prawnego oraz Kierownik Oddziału są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie opisów nadzorowanych stanowisk.

6.Opisy stanowisk są gromadzone odrębnie poza aktami osobowymi pracowników.


Rozdział 5
Zakresy działania, zadania współne i zasady współpracy wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 14.1. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w ramach ich właściwości rzeczowej należy:

1)zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

2)opracowywanie wymaganych sprawozdań z zakresu działania komórek organizacyjnych;

3)przygotowywanie dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektora sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań oraz o istotnych wydarzeniach i sytuacjach mających miejsce na terenie województwa;

4)udział w pracach nad projektem budżetu państwa w części dotyczącej Inspektoratu;

5)zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących obowiązujących przepisów prawa oraz projektów nowych aktów prawnych;

6)rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

7)udostępnianie informacji publicznych;

8)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektora;

9)rozpatrywanie wystąpień senatorów i posłów oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi;

10) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;

11) wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

12) współdziałanie w kwestii realizacji dobrego wizerunku medialnego poprzez rzetelne przekazywanie informacji wykorzystywanych dla celów medialnych;

13) wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania komórki organizacyjnej;

14) przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Inspektoratu;

15) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

16) usprawnianie organizacji, metod i form pracy;

17) prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;

18)przestrzeganie Instrukcji Kancelaryjnej oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Naczelnik Wydziału Prawnego Kierownicy Oddziałów Wydziału Inspekcji oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy i pozostali pracownicy inspektoratu wykonują także inne zadania, zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Inspektora i Zastępców.

§ 15.1. Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Naczelnik Wydziału Prawnego, Kierownicy Oddziałów Wydziału Inspekcji oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy obowiązani są informować się wzajemnie o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygnięciach i innych opracowaniach mających związek z ich działalnością, których znajomość niezbędna jest dla zharmonizowanej działalności Inspektoratu.

2. Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Naczelnik Wydziału Prawnego Kierownicy Oddziałów Wydziału Inspekcji oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy obowiązani są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz do współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji działania Inspektoratu, jako całości.

Rozdział 6
Zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 16.1. Wydziałem Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji i odpowiada za jego działalność. W razie nieobecności zastępuje go wyznaczony pracownik.

2. Do zadań Wydziału Inspekcji, w tym Oddziałów Wydziału Inspekcji, należy:

1)przygotowywanie projektu kierunków działania Inspektoratu na dany rok;

2)opracowywanie oceny zagrożeń występujących w realizowanym przez przedsiębiorców transporcie drogowym i niezarobkowym przewozie drogowym;


3)planowanie i organizacja działań kontrolnych Inspektorów;

4)opracowywanie miesięcznych planów kontroli:

a)kierowców wykonujących transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy,

b)przedsiębiorcówykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego;

5)prowadzenie działań kontrolnych kierowców i przedsiębiorców zgodnie z opracowanym planem;

6)przygotowywanie do podpisu wniosków o wszczęcie postępowań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu;

7)realizowanie wspólnych działań kontrolnych z organami Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i innymi inspekcjami;

8)zbieranie danych i informacji o naruszeniach stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu przekazania do centralnej ewidencji w Głównym Inspektoracie;

9)prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych zadań kontrolnych;

10) planowanie i kontrola organów samorządu terytorialnego w zakresie wydawania dokumentów w krajowych przewozach drogowych;

11) prowadzenie magazynu broni;

12) komunikacja z mediami;

13) realizowanie powierzonych zadań z dziedziny obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

14)przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Inspektoratu;

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 17.1. Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy i odpowiada za całkowitą jego działalność. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony pracownik.

2. Do zadań Wydziału Finansowo - Księgowego należy:

1)prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem jednostkowego i zbiorowego projektu budżetu Inspektoratu;

2)opracowanie i realizacja planu finansowego;

3)prowadzenie rachunkowości Inspektoratu;

4)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5)prowadzenie spraw związanych z operacjami gospodarczymi i finansowymi

6)dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie niezbędnych działań w zakresie likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości;

7)dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

8)przygotowanie danych na podstawie dokumentów do sporządzania zbiorczych sprawozdań finansowych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych;

9)nadzorowanie gospodarowania środkami finansowymi z uwzględnieniem terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń i ich rozliczania;

10) rozliczanie inspektorów z pobieranych podczas prowadzonych kontroli kaucji oraz ewidencjonowanie druków stanowiących dowód uiszczenia kaucji;

11) prowadzenie ewidencji wpłat kartami płatniczymi na konto Inspektoratu za mandaty karne oraz ewidencji decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub z jego upoważnienia;

12) prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych;

13) sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, obliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz należności podatkowych;

14) wystawianie przelewów i prowadzenie rozliczeń z bankami;

15) prowadzenie i nadzorowanie ewidencji wyposażeń;

16) prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;

17) realizowanie powierzonych zadań z dziedziny obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

18) przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Inspektoratu;

19) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 18. Wydziałem Prawnym kieruje Naczelnik i odpowiada on za całkowitą jego działalność. W razie nieobecności zastępuje go wyznaczony pracownik. Do zadań Wydziału Prawnego należy:

1)obsługa prawna Inspektoratu w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, opracowywania projektów umów, porozumień, zarządzeń wewnętrznych, decyzji administracyjnych i dokumentacji organizacyjnej w tym statutu i regulaminów;

2)ewidencjonowanie odwołań oraz sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z procedurą odwoławczą, w tym przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Głównego Inspektora;

3)udzielanie wyjaśnień oraz konsultacji prawnych w przedmiocie stosowania prawa z zakresu przewozu drogowego;

4)prowadzenie postępowania przetargowego z zakresu zamówień publicznych;

5)weryfikacja pod względem formalno - prawnym projektów decyzji, postanowień oraz wniosków o ukaranie do sądu przygotowanych przez inspektorów;

6)monitorowanie zmian w przepisach i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych;

7)reprezentowanie Inspektoratu w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi;

8)przygotowanie szkoleń dla pracowników Inspektoratu z zakresu nowych regulacji prawnych;

9)nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez inspektorów;

10) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej stosownie do posiadanych uprawnień;

11) prowadzenie ewidencji oraz postępowań wyjaśniających w zakresie skarg, wniosków i odwołań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz przedstawianie propozycji, co do sposobu ich ostatecznego zakończenia;

12) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa do zarządu pomieszczeniami zajmowanymi przez Inspektorat;

13) prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;

14) realizowanie powierzonych zadań z dziedziny obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

15) przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Inspektoratu;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 19. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw administracyjno-technicznych należy w szczególności:

1)prowadzenie dokumentacji technicznej zajmowanych pomieszczeń;

2)prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw i remontów w zajmowanych pomieszczeniach;

3)zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny sprzęt techniczny, w tym łączność, materiały biurowe oraz środki ochrony sanitarnej, bhp i ppoż.;

4)prowadzenie ewidencji wyposażenia Inspektoratu oraz jego inwentaryzacja;

5)prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem transportu samochodowego oraz dbałość o środki transportu;

6)prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci urzędowych;

7)dystrybucja druków ścisłego zarachowania i innych druków używanych przez pracowników Inspektoratu;

8)ewidencja i dstrybucja mandatów, prowadzenie rozliczeń z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Głównym Inspektoratem z wydanych bloczków mandatowych;

9)zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń;

 


10) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki magazynowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z sortem mundurowym;

11) dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania urządzeń technicznych sprzętu ppoż. i bhp, łączności i pojazdów;

12) zabezpieczenie porządku i czystości wszystkich pomieszczeń Inspektoratu, w tym magazynowych