Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

ePUAP

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie. Działalnością Inspektoratu kieruje Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podległy Wojewodzie Lubuskiemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58).

Usługi świadczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. na elektronicznej platformie ePUAP

zgodnie z ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070).

Zgodnie z przepisami prawa od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

 

Usługi udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. w portalu ePUAP:

 - Pismo ogólne do podmiotu publicznego: Złóż pismo do urzędu

 

Uwaga: W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Uwaga: Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga  złożenia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją).

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
   
- Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@witd.gorzow.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
   
- Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30 - 15.30 do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
na następujących nośnikach:

 *Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 *Płyta CD-RW