Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

STATUT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej "Inspektoratem", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Gorzów Wielkopolski.

2.Obszarem działania Inspektoratu jest województwo lubuskie.

3.Na terenie województwa lubuskiego Inspektorat posiada trzy oddziały Wydziału Inspekcji:

1)    Oddział Wydziału Inspekcji w Gorzowie Wlkp.;
2)    Oddział Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze;
3)    Oddział Wydziału Inspekcji w Sulęcinie


§ 3. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

§ 4. 1 Działalnością Inspektoratu kieruje Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, który jest jednocześnie kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., wchodzącego w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.

2.Wojewódzki Inspektor realizuje zadania przy pomocy dwóch Zastępców, Naczelnika Wydziału Inspekcji oraz Kierowników Oddziałów wymienionych w § 2 ust. 3.

§ 5. 1. Inspektorat zapewnia realizację zadań Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.


2.Do podstawowych zadań Inspektoratu należy kontrola:

1)przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2)przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

3)przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;

4)wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

5)rodzaju używanego paliwa;

6)dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.

3.Do zadań Inspektoratu należy ponadto prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym, ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 6. 1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)Wydział Inspekcji, w tym Oddziały Wydziału Inspekcji wymienione w § 2 ust.3;

2)Wydział Prawny;

3)Wydział Finansowo-Księgowy;

4)Samodzielne stanowisko do spraw administracyjno-technicznych;

5)Samodzielne stanowisko do spraw kadr;

6)Archiwum Zakładowe.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną, a także tryb pracy i zadania poszczególnych Wydziałów, Oddziałów Wydziałów Inspekcji i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Inspektoratu ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora w drodze zarządzenia wewnętrznego.