Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - ADR

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Aktualne przepisy dot. przewozu towarów niebezpiecznych znajdziesz tutaj : Towary niebezpieczne ADR

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i  doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych   w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT – www.tdt.pl

 

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy);
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Roczne sprawozdanie
Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce i termin przekazywania przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności.
Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:
1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej “rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:
a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;
2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, ale także innych uczestników przewozów drogowych wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców.
Roczne sprawozdanie należy wysłać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.
Poniżej prezentujemy aktualny wzór formularza rocznego sprawozdania.


Jednocześnie informujemy o możliwości przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych na odpowiednie skrzynki ePUAP (Gov) przypisane do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Transportu drogowego. 
W załączniku znajduje się Instrukcja  podpisania i przekazania w wersji elektronicznej rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
 

Raport powypadkowy
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – art. 17. 1.
Jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w rozumieniu ADR, RID lub ADN uczestnik przewozu, w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia zdarzenia, przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 ust. 2:
1) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w przypadku przewozu towarów  niebezpiecznych koleją;
2) właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego – w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
3) właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia dyrektorowi urzędu  Żeglugi śródlądowej – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą  śródlądową;
4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił   zbrojnych lub środkami  transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.
2. Informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu przez te organy raportu powypadkowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2.

 

Kierowca przewożący towary niebezpieczne


Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego Umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

  • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  • początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  • doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Materiały

Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Sprawozdanie​_ADR​_za​_rok​_2023.docx 0.03MB

Instrukcja podpisania i przekazania w wersji elektronicznej
Instrukcja​_​_podpisania​_i​_przekazania​_w​_wersji​_elektronicznej.docx 0.09MB

Raport powypadkowy
Raport​_powypadkowy​_ADR​_2022.pdf 0.08MB


wróć